BALKAN – RUMELİ GÖÇMENLERİ KONFEDERASYON TÜZÜĞÜ

MADDE – 1

a) Konfederasyonun Adı: BALKAN – RUMELİ GÖÇMENLERİ KONFEDERASYONU

b) Kısa Adı: B.R.G.K

c) Amblemi: Flaması beyaz üzerinde dünya etrafında defne yaprağı , Türkiye üzerinde ay yıldız yanında birleşen dostluk elleri.

d) Merkezi: Bursa İlidir.

e) Konfederasyonun Tanımı: İnsan haklarına saygılı, insanın temel hak ve hürriyetlerini vazgeçilmez kabul eden, barışçı münasebetlere ve küreselleşmeye önem veren. Milli, dini ve ulular arası değerlere saygılı, siyasi, kültürel, ekonomik ve diğer yönlerden tam bağımsız olan ve tüm bu ilkeleri amaç edinen ve çalışan bir teşkilattır.

MADDE – 2

KONFEDERASYONUN AMACI

Birleşmiş Milletlerin kuruluş amaçlarını ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini, Helsinki Nihai Senedi, Irk Ayrımcılığı ve Azınlık Hakları Sözleşmelerini, Avrupa Parlamentosu ile Uluslar arası Af Örgütü ve AGİT gibi dünya barışını, insanlığın mutluluğunu ve özgürlüğünü hedef alan belgelerin ruhuna uygun olarak; faaliyet göstermek.

a) Bütün Dünya ülkelerinde (özellikle Asya ve Avrupa’da)yaşayan insanların (Türk soylu vatandaşların = azınlıkların = soydaşlarımızın) ; eğitim, kültürel haklar, söz ve yazı özgürlüğü, demokratikleşme, inanç serbestliği ve benzeri insani sorunları Türk ve Dünya kamuoyuna anlatmak, uluslar arası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

b) Söz konusu ülke ve bölgelerdeki sivil toplum kuruluşları ile temas kurmak, ortak çalışmalarda bulunmak,

c) Yukarıdaki sözü edilen bölgelerden göçmen olarak başka ülkelere ve Türkiye’ye sığınan insanların, sığındıkları yerlerde hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmak, çalışma, barınma, vatandaşlık, mültecilik gibi meselelerin çözümüne ve kendi aralarındaki dayanışmanın artmasına yardımcı olmak.

d) Söz konusu ülke ve bölge yöneticileri ile sosyo – kültürel ilişkilerin yoğunlaştırılarak, bu bölgelerde özellikle eğitim, ekonomi ve kültürel alanlarda ve kendi aralarındaki dayanışmanın artmasına yardımcı olmak.

e) Soydaşlarımız arasında yetişen halk ozanı, hikayeci, roman yazarı gibi kültür adamlarını ve yayınlarını desteklemek, bu şahısların çeşitli TV ve radyo kanallarında ve basın-yayın organlarında yer almalarını sağlamak.

f) Söz konusu ülke ve bölgelerde olaylar, gelişmeler ve çevrede oluşan dengeler karşısında, günün şartlarına ve gereçlerine uygun stratejiler üretmek, bunun sonucu oluşan hareket tarzlarını buradaki resmi ve gayri resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte ve koordineli olarak icra safhasına sokmak.

g) Soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde kendilerine tanınan siyasi haklardan azami derecede yararlanmalarını sağlamak ve BM, AP ve AGİT nezdinde haklarını aramalarına yardımcı olmak.

h) Soydaşlarımızın bulundukları ülke ve bölgelerde çok partili demokratik sistem içerisinde bölünüp parçalanmalarına mani olmak, birlik olmalarını teminle uluslar arası yaslar çerçevesinde bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek.

i) Söz konusu ülke ve bölgelerde mevcut veya olabilecek insan hakları ihlalini takip etmek ve BM başta olmak üzere İslam Konferansı, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Parlamentosu gibi teşkilatlara ve ilgili devletlere götürmek, bunun için her türlü gayreti sarf etmek.

j) Söz konusu ülke ve bölgelerde ekolojik dengeyi bozan gelişmeler karşısında önlemler almak, insan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmak; konuyla ilgili araştırmalar yapmak.

k) Bilhassa Batı Trakya, Bosna – Hersek, Sancak, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Macaristan, Doğu Türkistan, Kuzey Irak Musul – Kerkük, Makedonya (Gagavuz yeri), Kırım ve Rusya Federasyonunda eski SSCB sınırları içerisinde kalan Ahıska Türkleri soydaşlarımıza ekonomik ve teknolojik yardım için uluslar arası kuruluşları devreye sokmak amacıyla her türlü çalışmalar yapmak ve teknik, mali yardımda bulunması için aracılık yapmak.

l) İlgi ve alanımızı oluşturan bölgelerden eğitim, çalışma ve ziyaret gibi geçici nedenlerle Türkiye’ye gelen insanların (soydaşlarımızın) ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmalarına, ülkemizde kaldıkları sürece konularıyla ilgili problemlerinin halledilmesinde yardımcı olmak.

m) Söz konusu ülke ve bölgelerdeki soydaşlarımızın ve akraba toplulukları ile Türkiye arasındaki sosyo – kültürel ilişkilerin yoğunlaştırılmasına, bu bölge ve ülkelerde Türkiye hakkında olumlu duygu ve düşüncelerin ortaya çıkarılmasına, özellikle eğitim ve dini vecibelerin yerine getirilmesi, ekonomi ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliğinde bulunulmasına ve getirilmesine ve bu amaçlara uygun ilgili mercilerden izin almak kaydıyla “Spor Klüpleri”, “Kültür Evleri” , okulların ve ibadethanelerin açılmasına gayret göstermek.

n) Haksız işgal, istila ve esaret altında bulunan toplumların bağımsızlık ve hürriyet mücadelelerini sürekli Ülke ve Dünya gündemine getirmek.

o) Konfederasyonu oluşturan Federasyonların tüzüklerindeki amaçlarına uygulamak.

Konfederasyonumuzun temel amaçlarıdır.

MADDE – 3

GÖREVLERİ

Konfederasyonumuz bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili bildiri, bülten, broşür, dergi, çıkarır, kitap basar, film, kaset, CD, İnternet gibi tanıtım araçları yaptırır. Amaçlarımıza uygun olarak yapılan benzeri faaliyetlere destek olur.

b) Çalışma alanıyla ilgili konularda da toplantılar yapar. Paneller, Açık Oturumlar, Seminerler, Kongreler ve Geceler düzenler.

c) İlgi alanını oluşturan bölge ve ülkelerin tarihi, kültürel, folklorik ve sosyolojik özelliklerinin tanıtımı ile ilgili toplantılar yapar, yayın faaliyetlerinde bulunur, sergi, konser, kermes, defile gibi kültürel çalışmalar düzenler.

d) Konfederasyonun açlarına uygun konularda gerektiği zaman, yasal çerçeve içerisinde açık hava toplantıları, mitingler, yürüyüşler düzenler, benzer amaçlı kuruluşlar tarafından yapılan etkinliklere katılır.

e) Konfederasyonun ilgi alanına giren konularda bilimsel toplantılar düzenler. Yurtdışı ve içindeki toplantılara katılır. İlgi alanına giren konular hakkında her çeşit bilimsel araştırmaların yapılmasına ön ayak olur. Bu konularla ilgili “Kitaplık”, “Bilgi Bankası” ve “Kültür Merkezleri” oluşturur, “Araştırma Enstitüsü” kurulmasına destek olur.

MADDE – 4

YURTDIŞI FAALİYETLERİ

Konfederasyon yönetimi bu tüzüğün amaçları doğrultusunda Uluslararası kurum ve kuruluşlarla temas edilmesinde yarar gördüğü hallerde, temasları gerçekleştirir ve işbirliği yapabilir.

Uluslar arası düzeyde faaliyet gösteren, insan hakları savunuculuğu yapan kuruluşlardan, amaçlarına uygun olanlara üye olabilirler.

MADDE – 5

YASAKLAR

Konfederasyon siyasi konularla ilgilenmez. Ancak ulusal çıkarlarımız doğrultusunda uyarılarda bulunabilir.

Yarar gördüğü hallerde yurt içinde ve dışında Temsilcilik açabilir.

MADDE – 6

KONFEDERASYON KURUCULARI

a)Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu B.G.F – BURSA

ADRES: Ankara Caddesi DSİ Karşısı No:292 Yıldırım – BURSA

Tel: 224.360 36 85 – 361 00 62 Fax: 224.361 74 48

b) Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu

ADRES: Akıncılar Mah. 7. Sokak No:13 Yüreğir – ADANA

Tel:

c) Balkan Türkleri Federasyonu B.T.F – EDİRNE

ADRES: Doğan Mah. Türk Ocağı Cad. No:15 Kale içi (Polis Parkı Karşısı) – EDİRNE

Tel: 284.214 05 47

d) Rumeli Türkleri Göçmenleri Kültür, Sağlık ve Eğitim Federasyonu

ADRES: Tığcılar Mah. Atatürk Bulvarı No: 39 D/4 Üner Apartmanı Adapazarı – SAKARYA

MADDE – 7

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE KONFEDERASYONA KATILMA

Konfederasyon;

a) Kurucu üye Federasyonlar, Bu federasyonların isimleri 6. maddede belirtilmiştir.

b) Kurucu üyeler konfederasyonun kuruluşunda görev almış kurucu üyelerdir.

c) Kuruluşundan sonra Konfederasyona benzer amaçlı federasyonlar katılabilir.

Kurucular dışında kalan federasyonlar, Konfederasyona üye olabilmeleri için, kendi Genel Kurullarından karar almaları ve gerekli yasal prosedürü tamamlamaları gereklidir.

Gerekli işlemleri tamamlamadan yapılan müracaatlar Konfederasyon yönetimince dikkate alınmaz.

Genel Kurul kararı alan Federasyon, yazılı olarak Konfederasyon Merkezine başvurur Konfederasyon yönetimi bu başvuruya otuz gün içerinde kabulü veya reddi yönünde yönetim kurulu karar verir ve sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirir.

Katılma kararı, müracaat eden federasyonun, Konfederasyona katılma payı olan o günkü asgari ücret netinin beş katını Konfederasyon Merkezine ödemesi ve konfederasyon genel kurulunda kabulünün sonunda kesinlik kazanır.

MADDE – 8

ÜYE KONFEDERASYONLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Üye Federasyonlar, Konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadırlar. Üye Federasyonlar, Konfederasyon Genel Kurulu ve Yönetim

Kurulu tarafından alınacak kararları tüzel kişiliklerini korumak kaydı ile uygulamakla yükümlüdürler.

b) Üye Federasyonlar, Konfederasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen o yılki bir aylık Asgari Ücretin Netini (yalnız kuruluş için 220 YTL dır) yıllık aidat olarak içinde bulunduğu takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar Genel Merkeze ödemek zorundadırlar.

c) Üye Federasyonlar, içinde bulundukları takvim yılının kendi Genel Kurul toplantılarını takiben en geç 10 gün içerisinde faaliyet raporları, bilanço, denetim kurulu raporu ve katılan üye listesi ve Konfederasyon Delegelerini içeren listelerden birer nüshasını Konfederasyon Yönetimine vermek zorundadırlar.

d) Üye Federasyonlar yıllık Olağan Genel Kurul Toplantılarını Konfederasyon Genel Kurul Toplantısından en az iki ay önce yapmış ve Konfederasyon Delegelerini seçmiş olmak zorundadırlar.

Genel Kurullarını iki yılda bir yapan Federasyonlar Delegelerini iki yıllık süre için seçmiş kabul edilirler.

e) Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma koşullarına üye Federasyonlar katılmak zorundadırlar.

Üye Federasyonlar düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar konusunda Konfederasyona devamlı bilgi vermek zorundadırlar. Ayrıca çıkardıkları yayınlardan en az 5 nüshayı Konfederasyon Merkezine iletmekle yükümlüdürler.

MADDE – 9

KONFEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

a) Üye Konfederasyon kendi Genel Kurullarında karar almak ve kararları Konfederasyon Yönetimine yazlı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman Konfederasyon üyeliğinden ayrılabilirler.

b) Konfederasyondan ayrılacak Federasyonlar, Konfederasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadırlar.

c) Konfederasyondan ayrılan Federasyon, Konfederasyonun sahip olduğu varlıklarla ilgili her türlü nakdi ve aynı haklardan vazgeçmiş sayılır. Bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

d) Üye Federasyonun feshedilmesi, yetkili mercilerce kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda Konfederasyon üyeliği otomatik olarak düşer. Bu durumda (c) bendindeki şartlar geçerlidir.

e) Kendi arzusuyla Konfederasyondan ayrılan Federasyon, tekrar üye olmak istediği takdirde gerekli işlemleri yeniden tekrarlamak zorundadır. Bu durumda tüzüğün (7 b) bendi uygulanır. Federasyonun ikinci kez ayrılması durumunda yeniden müracaatı kabul edilmez

MADDE – 10

KONFEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA

Üye Federasyonlar aşağıdaki hallerde Konfederasyondan çıkarılabilirler.

a) Konfederasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak veya bu kararları engelleyici yönde faaliyet göstermek.

b) Konfederasyon tüzüğüne aykırı hareket etmek veya Dernekler Yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunmak.

c) Konfederasyon aidatını zamanında ödememek.

d) Konfederasyon delegelerini tüzüğe uygun zaman içerisinde bildirmemek ve Konfederasyon Genel Kurul Toplantısına Delegelerin katılmaması.

Yukarıdaki bildirilen durumlarda Konfederasyon Yönetim Kurulu konuyu gündeme alır ve Federasyon üyeliğini askıya alabilir. Federasyon Yönetim kararın tebellüğünden itibaren 1 ay içerisinde Konfederasyon Yönetimine yazılı itirazını bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Yazılı itirazın bildirilmesi hainde konu ilk Konfederasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.

Konfederasyon Genel Kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen Federasyon, ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak Konfederasyon Genel Kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir.

Genel Kurul Kararı ile ihraç edilen Federasyon için Konfederasyon tüzüğünün 9. maddesinin (c) bendi uygulanır.

MADDE – 11

KONFEDERASYON ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Danışma Kurulu

MADDE – 12

GENEL KURUL TEŞKİLİ

Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımıyla oluşur.

1-Konfederasyon kurucusu federasyonların genel kurullarından daimi delege olarak seçilen kurucu üyeler.

2-Konfederasyonu oluşturan federasyonlar genel kurullarında seçecekleri 20’şer Delegelerden oluşur.

Bağlı Federasyonlar, Konfederasyon Genel Kurul Delegelerini Yönetim Kurulu veya Federasyona bağlı Dernek Üyeleri içinden seçerler ve 20 asil delegeyle birlikte 20 yedek delege tespit ederler. Herhangi bir nedenle delegelikten ayrılan ve delegeliği düşen üyenin yerine yedek listenin başındaki üye otomatik olarak geçer ve Genel Kurul Delegesi olur.

Delegelik müddeti, bağlı Federasyonun Genel Kurul Toplantı düzenine göre bir veya üç yıl olabilir. Delege listesi Konfederasyon Genel Kurul Toplantısından en az 30 gün önce bağlı Federasyon tarafından Konfederasyon Yönetimine bildirilir.

3-Konfederasyon Yönetim ve Denetim Kurulu Yedek Üyeleri, bağlı bulundukları Federasyonun Delege Listesinde yer almıyorsa Genel Kurul Delegesi kabul edilemez.

Her delegenin bir oy hakkı vardır. Vekâletle oy kullanılamaz.

Genel Kurulda Hazirun Listesinde isimleri bulunan delegeler oy kullanabilir.

MADDE – 13

GENEL KURUL TOPLANTILARI

a) Olağan Genel Kurul – Konfederasyon Genel Kurulu her üç yılda bir ve Mayıs ayı içerisinde olağan olarak toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul – Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli görmesi halinde veya Genel Kurul Delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul Olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu en geç 1 ay içersinde Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme Kurulu Üyelerinden birisinin veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Konfederasyon Genel Kurulunu toplar.

MADDE – 14

TOPLANTI YERİ, ÇAĞRI USULÜ VE YETER SAYISI

a) Genel Kurul Toplantıları, Konfederasyon Merkezinin bulunduğu İlde yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul Delegelerinin listesini düzenler ve toplantıyla ilgili bilgiler ile Genel Kurul gündeminin toplantıdan 30 gün önce Üye Federasyonlara yazıyla bildirir. Ayrıca “Toplantı Delegeleri Listesi” Konfederasyon Merkezine asılır.

b) Genel Kurul Toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yer, günü ve saati ile ilgili bilgileri içeren duyuru, toplantıdan 15 gün önce, Üye Federasyonlar aracılığı ile delegelere gazete ilanı, yazı veya elektronik posta yolu ile duyurulur.

c) Toplantı yeter sayısı Genel Kurula katılma hakkı olan delegelerin toplam sayısının yarısından bir fazladır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 7 günden az iki aydan fazla olmamak kaydı ile yapılmak zorundadır. İkinci toplantıda çoğunluk sayısı aranmaz. Fakat bu toplantıya Yönetim ve Denetleme Üyelerinin sayısının iki misli delegenin iştirak etmesi zorunludur.

d) Toplantının geri bırakılmasını gerektiren mücbir bir sebebin bulunması halinde Yönetim Kurulu erteleme sebeplerini açık olarak belirtilen Yönetim Kurulu Kararını Üye Federasyonlara yazılı olarak bildirir. Bu erteleme 6 (altı) ayı geçemez.

MADDE – 15

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

a) Toplantı, duyuruda belirtilen günde ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler, delege listesindeki isimlerin karşısına imza atarak toplantı mahalline girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun görevlendirileceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.

b) Toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili, bir katip ve bir sayım memuru seçilerek divan oluşturulur. Divan üyeleri için birden fazla aday olması halinde ve toplantıda mevcut Genel Kurul üyelerinin yarısından fazlasının istenmesi halinde gizli oylama yapılabilir.

c) Toplantı yönetimi Kongre Divan Başkanına aittir. Düzenlenen Kongre tutanakları bütün Divan üyeleri tarafından imzalanır ve yönetim kuruluna verilir.

MADDE – 16

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, Konfederasyonun en yetkili karar organı olup görevleri şunlardır.

a) Konfederasyon yönetim, denetim ve disiplin kurullarını seçmek. Bu kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek, yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

b) Konfederasyon amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi, satılması veya devredilmesi yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

c) Üye Federasyonlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmelikler yayımlamak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.

d) Gerekli görüldüğü durumlarda araştırma ve inceleme komisyonları kurmak.

e) Burada belirtilmediği halde Dernekler kanununda belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

Konfederasyon Genel Kurul kararları toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Vekâletle oy kullanılmaz. Üye Federasyonlardan birisinin ihracı kararı toplantı üyelerinin 2/3 ünün kararı ile kabul edilir.

MADDE – 17

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, TOPLANTI USULLERİ VE KARAR ALMA

a) Yönetim Kurulu, Federasyonların Genel Kurullarından seçilmiş delegeler arasından ve her Federasyondan eşit sayıda Asil ve Yedek Üyelerden oluşur.

b) Yönetim Kurulu 21 asil, 13 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından 3 yıl için gizli oy ile liste usulü seçilir, Denetim Kurulu 5 (beş), Disiplin Kurulu 5 (beş) asil ve yedek üyeleri aynı listede yer alır.

Yönetime aday ikinci bir liste çıkmadığı takdirde, Genel Kurulun onayı ile liste üzerinden açık oylama ile seçim yapılabilir.

c) Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, seçimi takip eden 7 gün içerisinde kendi aralarında toplanır, görev bölümü yapılır.

d) Yönetim Kurulu Başkanının, Denetim Kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulu Üyelerinden 6 sının yazılı isteği üzerine, Olağanüstü toplantı yapılır. Olağanüstü toplantıda özellikle toplantı sebebi olan konu konuşulur.

e) Yönetim Kurulu salt çoğunlukta 2 (iki) ayda bir toplanır ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Toplantı günleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve üyelere bildirilir.

f) Mazeretsiz ve izinsiz olarak artarda üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine yedek listeden ayrılan üyenin mensup olduğu Federasyonun ilk üyesi göreve çağrılır. Yedek listenin bitmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının 6’ya düşmesi halinde Yönetim Kurulu bir ay içersinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

g) Çağrının yapılmaması halinde, Konfederasyon Genel Kuruluna Delege olarak katılmayı hak kazanmış birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hakimliğince delegeler arasından seçilecek üç kişilik bir heyete 1 (bir) ay içinde Konfederasyon Genel Kurulunu toplantıya çağırma görevi verilir.

h) Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonraki en yüksek karar organı olup Genel Kurula karşı sorumludur. Konfederasyonu idari ve kazai mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder, üyelerin Konfederasyonu hangi konularda temsil edebileceği konusu Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

MADDE – 18

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu kendi arasında şu şekilde görev dağılımı yapar.

a) Konfederasyon Genel Başkanı

b) Konfederasyon Genel Başkan Vekili

c) Konfederasyon Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanmadan Sorumlu)

d) Konfederasyon Başkan Yardımcısı (Basın ve Yayından Sorumlu)

e) Konfederasyon Başkan Yardımcısı (Sosyal İlişkilerden Sorumlu)

f) Konfederasyon Başkan Yardımcısı (Hukuk İşlerinden Sorumlu)

g) Konfederasyon Başkan Yardımcısı (Yurt dışı faaliyetlerden Sorumlu)

h) Konfederasyon Başkan Yardımcısı (Kültürel İşlerden Sorumlu)

i) Konfederasyon Genel Sekreteri

j) Konfederasyon Genel Sekreter Yardımcısı

k) Konfederasyon Genel Sekreter Yardımcısı

l) Konfederasyon Muhasibi

m) Konfederasyon Muhasip Yardımcısı

n) Konfederasyon Veznedarı

o) Konfederasyon Veznedar Yardımcısı

p) Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi

q) Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi

r) Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi

s) Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi

t) Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi

u) Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi

MADDE – 19

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel Kurul kararları çerçevesinde Konfederasyonun çalışmalarını yürütmek.

b) Konfederasyon çalışma raporlarını, bütçesini, bilânçosunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak, kanunca öngörülen defterleri tutmak.

c) Konfederasyonun mallarını ve parasını amaca uygun şekilde kullanmak.

d) Üye Federasyonların tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak, bağlı kuruluşlar arasında dayanışmayı bozan ve konfederasyon Tüzüğüne aykırı hareket eden Federasyon hakkında ihraç kararı alarak, ilk Genel Kurula kadar üyeliğini askıya almak.

e) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler veya genelgeler hazırlamak.

f) Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve kanuna uygun olarak taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, yer kiralamak ve işletmek.

g) Gerekli yasal müsaadeleri almak şartıyla uluslar arası faaliyetler ile ilgili olarak Konfederasyon adına gönderilecek temsilcileri belirtmek.

h) Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin masraflarını karşılamak.

i) Konfederasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi ve kuruluşlara şilt, plaket vs. vermek.

j) Konfederasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser vermek, TV, radyo, dergi, kitap, gazete ve benzeri yayınlar yapmak. Gezi ve toplantılar düzenlemek.

k) Konfederasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, kongreler düzenlemek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek ve bunlara karşı Konfederasyonu temsil etmek.

l) Konfederasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, danışman, memur müstahdem gibi personeli almak, görevlerine son vermek bunların ücretlerini prim ve sosyal haklarını tayin etmek.

m) Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde Konfederasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak.

n) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri Konfederasyonda yaptıkları hizmet karşılığında ücret almazlar.

o) Konfederasyon çalışmalarının verimliliği için gerekli temsilcilikler açabilir.

MADDE – 20

KONFEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Konfederasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

b) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Konfederasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve basın yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantılarında Konfederasyonu temsil etmek.

MADDE – 21

BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREVLERİ

Konfederasyon Başkanının olmadığı durumlarda başkana vekâlet eder.

MADDE – 22

BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVİ

a) Teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı Konfederasyon ile üye Federasyonlar arasında koordinasyonu sağlar, üye Federasyonların faaliyetlerini takip eder, gerekirse denetler ve Yönetim Kuruluna rapor verir. Konfederasyona üye Federasyonların Genel Kurul Toplantılarını zamanında ve uygun olarak yapılmasını sağlar.

Üye Federasyonlarla ilgili problemleri Yönetim Kuruluna bildirir.

b) Konfederasyon kültürel konulardan sorumlu Başkan Yardımcısı üye Federasyonların düzenlediği kültürel faaliyetleri denetler, bunların koordinasyonuna yardımcı olur ve bu faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna bilgi verir. Konfederasyon bünyesinde yürütülecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi konularından sorumludur.

c) Konfederasyon sosyal konularından sorumlu başkan yardımcısı üye Federasyonların düzenlediği sosyal içerikli faaliyetleri denetler, bunların koordinasyonuna yardımcı olur ve bu faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna bilgi verir. Konfederasyon bünyesinde yürütülecek sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi konularından sorumludur,

d) Konfederasyonun Basın ve Yayın İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı, yazılı ve görsel basınla ilişkilerden sorumludur. Konfederasyonun faaliyetlerinden kamuoyunu bilgilendirir. Tanıtım ve propaganda faaliyetlerini yürütür.

e) Konfederasyon Hukuk işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı, konfederasyonun ve üye federasyonların hukuksal konularını takip eder, yönetim kurulunu bilgilendirir.

f) Konfederasyon Yurt Dışı Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, konfederasyonun ve konfederasyon üyesi federasyonların yurt dışı faaliyetlerini koordine eder,bu faaliyetlerle ilgili yönetim kuruluna bilgi veriri,konfederasyonun yurt dışı faaliyetlerinden sorumludur.

MADDE – 23

KONFEDERASYON SEKRETERİNİN VE SEKRETER YARDIMCISININ

GÖREV VE YETKİLERİ

a) Konfederasyonun bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür. Başkan imzasıyla birlikte yazışma yapar.

b) Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.

c) Konfederasyon bünyesinde istihdam edilen özlük işlerini yürütür.

d) Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

e) Konfederasyonla ilgili her türlü hukuki sorunların takibini yürütür.

Konfederasyon Sekreter Yardımcıları, yukarıda sayılan bütün görevlerde Sekretere yardımcı olur.

Sekreter olmadığı durumlarda onun görevini yürütür.

MADDE – 24

KONFEDERASYON MUHASİBİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Konfederasyon muhasebe işlerinin yasalara uygun bir biçimde yürütülmesinin sağlar. Gelir-Gider Tablosu ve Mizanları Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurula sunulacak bilançoyu ve tahmini bütçeyi hazırlar.

b) Konfederasyon gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir. Konfederasyonun taşınır ve taşınmaz mallarıyla ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

c) Konfederasyon hesapları iç ve dış denetimlere hazır olacak şekilde tutar.

d) Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmaları Konfederasyon kaşesi altında Başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Vekil ile birlikte imza eder.

e) Muhasip, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her türlü harcamaları yapar.

f) Muhasip yardımcıları muhasibe yardım eder, onun olmadığı durumlarda başkan vekilinin imzası ile yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda harcama yapar.

MADDE – 25

KONFEDERASYON VEZNEDARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Konfederasyona ait her türlü tahsilâtı ve ödemeyi Yönetim Kurulu kararı ile yapmakla yükümlüdür.

Konfederasyon Veznedar yardımcısı, veznedara yardım eder.

MADDE – 26

KONFEDERASYON BAŞKANININ İSTİFASI VEYA ÖLÜMÜ

Yönetim Kurulu Başkanın istifası veya ölümünden 15 gün sonra kendi arasında toplanarak kalan süreyi tamamlamak üzere Başkanı seçer.

MADDE – 27

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıl için Yönetim Kurulu Listesi ile birlikte 5 asil ve yedek üyenin değişik Federasyon Üyeleri arasından seçilir. Seçilen asil üyeler kendi arasında yapılacak ilk toplantıda bir başkan seçer.

Denetleme Kurulu üyeleri görevleri için bir ücret almazlar, fakat görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar Konfederasyon tarafından üyelere ödenir.

MADDE – 28

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

a) Konfederasyonun bütün işlerini, hesaplarını ve defterlerini bir yılı aşmamak üzere denetler. 3 (üç) yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço, gelir-gider hesabına ait incelemeleri rapor halinde Genel Kurula sunar.

b) Konfederasyonun gelirlerinin giderlerinin, sarf belgelerinin ve faturalarının usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini ve harcamalarla ilgili Yönetim Kurulu kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder.

c) Konfederasyonun banka hesaplarını, elde ve kasada bulunan paralarını denetler. Konfederasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol eder.

d) Gelen giden evrakların kayıtlarının tutulup tutulmadığını, müracaatlara gerekli cevabın verilip verilmediğini denetler.

e) Gerektiğinde Genel Kurulu, Yönetim Kurulu aracılığıyla toplantıya çağırır.

f) Denetim sonuçlarını hazırladığı raporlarla Yönetim Kuruluna sunar.

g) Aldığı kararları ve denetleme raporlarını tarih sırasıyla özel bir deftere geçirir ve muhafaza eder.

MADDE – 29

İÇ DENETİM

Konfederasyonda iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsı< denetim kurulunca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi belge ve kayıtların, Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE – 30

DİSİPLİN KURULU VE GÖREVLERİ

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Listesi ile birlikte 5 asil ve 5 yedek üyenden değişik Federasyon Üyelerinden oluşur. Seçim sonrasındaki ilk toplantısında asil üyeler kendi aralarında başkan seçerler.

Disiplin Kurulu, üyelerle ilgili olarak kendisine intikal eden konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük şartlarına uyup uymadığını inceler ve sonucuna bağlar.

MADDE – 31

DİSİPLİN CEZALARI

a) Yazılı uyarma

b) Yazılı ikinci uyarma

c) 1 aydan, 6 aya kadar geçici olarak Konfederasyon Üyeliğinden çıkarma

d) Konfederasyon Üyeliğinden tamamen çıkarma.

MADDE – 32

DİSİPLİN CEZALARININ HÜKÜM VE NETİCELERİ

a) Uyarma cezası, Yönetim Kurulunun tasdiki ile tekâmül eder ve bu ceza için itiraz edilemez.

b) İki defa yazılı uyarı cezası verilmesine rağmen, üyenin fiili düzeltmemesi durumunda, geçici çıkarma cezası verilir.

c) Geçici üyelikten çıkarılma cezası, Yönetim Kurulu kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlar, ceza süresinin sonunda bütün üyelik hak ve vecibeleri devam eder.

d) Bu cezaya karşı Yönetim Kuruluna 15 gün içerisinde itiraz etmek mümkündür. Ancak itiraz uygulamayı durdurma süresinde itiraz olunmayan ceza kesinleşir.

e) Üyelikten tamamen çıkarma cezası Disiplin Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.

MADDE – 33

DANIŞMA KURULLARI

Konfederasyonun amaçları doğrultusunda katkılarından yararlanılan ve daha etkin çalışma konusunda yardımcı olabilecek olan, kendi mesleklerinde başarılı seçkin kişilerden Danışma Kurulları veya Danışmanlar seçilebilir. Bu şahısların seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

MADDE – 34

TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

1- İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterler

a) Üye kayıt defteri, Konfederasyona kayıtlı üye derneklerin adları, adresleri, şubeleri bu deftere yazılır.

b) Karar defteri

c) Gelen-Giden Evrak Defteri

d) İşletme Hesabı Defteri

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

f) Demirbaş Defteri

Bilanço esasına göre defter tutulacaksa;

1- a,b,c bendindeki defterleri tutar.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter defteri: Bu defterlerin tutulma esası ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sayılan ve konfederasyonca tutulması zorunlu olan defterlerin il dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE – 35

KONFEDERASYON GELİRLERİ

a) Konfederasyona giren Federasyonlar, bir defaya mahsus giriş aidatı öder. Bu ücret o yılki asgari ücretin netinin beş katıdır. 1.100 YTL (Bin Yüz YTL)

b) Konfederasyona üye Federasyonlar, yıllık aidatları olan ve 8. maddenin (b) bendinde belirtilen 220.- YTL (İki Yüz Yirmi YTL)

Bu aidat Genel Kurul tarafından belirlenir. Aidat miktarı her Federasyon için aynıdır.

c) Konfederasyon şahıslara, özel ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak ayni ne nakdi yardımlar.

d) Banka faizleri ve yayın giderleri

e) Konfederasyon tarafından düzenlenen gece, gezi, konser gibi faaliyetlerden elde edilecek gelir.

f) Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde düzenlenen faaliyetlerden elde edilen gelirler.

g) Taşınmaz kira ve işletme gelirleri.

h) Diğer gelirler.

MADDE – 36

GELİRLER VE GİDERLERDE USUL

Konfederasyon gelirleri Alındı Belgesi ile, harcamaları ise; fiş, fatura ve Harcama Belgesi ile yapılır. Belgelendirilemeyen giderlerin bir tutanakla açıklanması ve başkanla birlikte Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 4’ünün imzası gerekir.

MADDE – 37

KONFEDERASYON GİDERLERİ VE BORÇLANMA

a) Personel giderleri,

b) Ücretler ve yozluluklar,

c) Kira, aydınlatma, ısınma, temizlik giderleri,

d) Sosyal ve kültürel faaliyet giderleri,

e) Yayın ve kırtasiye giderleri,

f) Haberleşme (telefon, posta, faks vs.) giderleri,

g) Demirbaş giderleri,

h) Temsil ve ağırlama giderleri,

i) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılan diğer giderler,

j) Gayrimenkul alım ve bakım giderleri,

k) Genel Kurul Giderleri,

l) Konfederasyon 15.000 YTL (On Beş Bin) YTL’ ye kadar Yönetim Kurulu kararı ile bunun üzerindeki miktarlar genel kurul kararı ile borçlanabilir.

MADDE – 38

KONFEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

a) Genel Kurul toplantısında derneğin feshinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının her halükarda üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınması zorunludur.

b) Mahkeme Kararı ile Fesih: Konfederasyon yetkili mercilerinin tüzüğe aykırı uygulamaları nedeniyle mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile fesih gerçekleşebilir.

c) Kendiliğinden Dağılma: Konfederasyon kuruluş amaç ve şartlarını kaybederek acze düşmesi ve üst üste iki olağan Genel Kurul Toplantısının yapılamaması halinde kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu durum sulh hakimliği kararı ile resmileşir.

MADDE – 39

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Konfederasyon Tüzüğü Konfederasyon Genel Kurulunda değiştirilir.

Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları Üye sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin kararın her halükarda üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınması zorunludur.

MADDE – 40

KONFEDERASYON TAVSİYESİ

Fesih ve kendiliğinden dağılma halinde Konfederasyonun bilumum taşınır ve taşınmaz malları, paraları ve alacakları, Konfederasyon Üyesi olan ve fesih kararının alındığı toplantıda 3 kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu Konfederasyonu n bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder ve kalan mal varlığını yukarıda belirttiği şekilde dağıtır.

MADDE – 41

DİĞER HÜKÜMLER

Bu tüzükte bulunmayan konular hakkında Dernekler Kanunu ve yürürlükteki kanun hükümleri uygulanır.

MADDE – 42

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Konfederasyon oluşumuna kadar aşağıda isimleri yazılı olan geçici yönetim kurulu yapılacak tebligatları almaya, gerekli düzeltmeleri yapmaya, her türlü resmi işlemleri yapmaya ve takip etmeye yetkili kılınmışlardır. Geçici Yönetim Kurulu toplanarak görev dağılımını yapar.

1- Turhan GENÇOĞLU B.G.F. BURSA

2- Necati SULTAN Akdeniz Federasyonu ADANA

3- Hasan KUŞKU Edirne Federasyonu EDİRNE

4- Adnan UYUMAZ Rumeli Federasyonu SAKARYA

5- Mehmet ALBAR B.G.F Federasyonu BURSA

6- Zürfettin HACIOĞLU Edirne Federasyonu EDİRNE

7- Emin BALKAN B.G.F Federasyonu BURSA

8- Mesut BAŞKIR Akdeniz Federasyonu ADANA

9- İzzet ALTUNTAŞ Edirne Federasyonu EDİRNE

10- Hüseyin KOCAMAN B.G. F Federasyonu BURSA

11- Ehliman KARAGÖZ Akdeniz Federasyonu ADANA

12- Sinan BALKAN Rumeli Federasyonu SAKARYA

13- Ömer ÇİMEN Rumeli Federasyonu SAKARYA

MADDE – 43

KONFEDERASYON KURUCU ÜYELERİ

Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonunu 42.maddede isim ve imzaları bulunan konfederasyon üyesi Federasyonların yönetim kurulu kararı ile seçilen geçici yönetim kurulu tarafından kurulmuştur.

İŞ BU BALKAN RUMELİ GÖÇMENLERİ KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ 43 MADDEDEN İBARETTİR.

Bu tüzük 22 Haziran 2008 günü Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 2.Olağan Genel Kurulunda önceki tüzüğün bazı maddeleri değiştirilerek kabul gören yönetim kurulu üyeleri tarafından hazırlanmıştır.

http://brgk.org.tr/system/ http://brgk.org.tr/themes/ http://brgk.org.tr/builder/ http://brgk.org.tr/page/ http://brgk.org.tr/options/