KONFEDERASYONUMUZUN AMACI

Birleşmiş Milletler’in kuruluş amaçlarını ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni, Helsinki Nihai Senedi, Irk Ayrımcılığı ve Azınlık Hakları Sözleşmeleri’ni, Avrupa Parlamentosu ile Uluslararası Af Örgütü ve AGİT gibi dünya barışını, insanlığın mutluluğunu ve özgürlüğünü hedef alan belgelerin ruhuna uygun olarak; faaliyet göstermek.

a) Bütün Dünya ülkelerinde (özellikle Asya ve Avrupa’da) yaşayan insanların (Türk soylu vatandaşların = azınlıkların = soydaşlarımızın); eğitim, kültürel haklar, söz ve yazı özgürlüğü, demokratikleşme, inanç serbestliği ve benzeri insani sorunları Türk ve Dünya kamuoyuna anlatmak, uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

b) Sözkonusu ülke ve bölgelerdeki sivil toplum kuruluşları ile temas kurmak, ortak çalışmalarda bulunmak,

c) Yukarıdaki sözü edilen bölgelerden göçmen olarak başka ülkelere ve Türkiye’ye sığınan insanların, sığındıkları yerlerde hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmak, çalışma, barınma, vatandaşlık, mültecilik gibi meselelerin çözümüne ve kendi aralarındaki dayanışmanın artmasına yardımcı olmak.

d) Sözkonusu ülke ve bölge yöneticileri ile sosyo-kültürel ilişkilerin yoğunlaştırılarak, bu bölgelerde özellikle eğitim, ekonomi ve kültürel alanlarda ve demokrasinin yerleşmesi noktasında işbirliği kurmak, ortak çalışmalar yapmak.

e) Soydaşlarımız arasında yetişen halk ozanı, hikayeci, roman yazarı gibi kültür adamlarını ve yayınlarını desteklemek, bu şahısların çeşitli TV ve radyo kanallarında ve basın-yayın organlarında yer almalarını sağlamak.

f) Söz konusu ülke ve bölgelerde olaylar, gelişmeler ve çevrede oluşan dengeler karşısında, günün şartlarına ve gereçlerine uygun stratejiler üretmek, bunun sonucu oluşan hareket tarzlarını buralardaki resmi ve gayri resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte ve koordineli olarak icra safhasına sokmak.

g) Soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde kendilerine tanınan siyasi haklardan azami derecede yararlanmalarını sağlamak ve BM, AP ve AGİT nezdinde haklarını aramalarına yardımcı olmak.

h) Soydaşlarımızın bulundukları ülke ve bölgelerde çok partili demokratik sistem içerisinde bölünüp parçalanmalarına mani olmak, birlik olmalarını teminle uluslar arası yazalar çerçevesinde bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek.

i) Sözkonusu ülke ve bölgelerde mevcut veya olabilecek insan hakları ihlalini takip etmek ve BM başta olmak üzere İslam Konferansı, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Parlamentosu gibi teşkilatlara ve ilgili devletlere götürmek, bunun için her türlü gayreti sarfetmek.

j) Sözkonusu ülke ve bölgelerde ekolojik dengeyi bozan gelişmeler karşısında önlemler almak, insan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmak, konuyla ilgili araştırmalar yapmak.

k) Bilhassa Batı Trakya, Bosna-Hersek, Sancak, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Macaristan, Doğu Türkistan , Kuzey Irak, Musul- Kerkük, Makedonya, Moldovya (Gagavuz Yeri), Kırım ve Rusya Federasyonu’nda, eski SSBC sınırları içerisinde kalan Ahıska Türkleri soydaşlarımıza ekonomik ve teknolojik yardım için uluslar arası kuruluşları devreye sokmak amacıyla her türlü çalışmalar yapmak ve teknik, mali yardımda bulunulması için aracılık yapmak.

l) İlgi ve alanımızı oluşturan bölgelerden eğitim, çalışma ve ziyaret gibi geçici nedenlerle Türkiye’ye gelen insanların (soydaşlarımızın) ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmalarına, ülkemizde kaldıkları sürece konuları ile ilgili problemlerin halledilmesine yardımcı olmak.

m) Sözkonusu ülke ve bölgelerdeki soydaşlarımız ve akraba toplulukları ile Türkiye arasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin yoğunlaştırılmasına, bu bölge ve ülkelerde Türkiye hakkında olumlu duygu ve düşüncelerin ortaya çıkarılmasına, özellikle eğitim ve dini vecibelerin yerine getirilmesi, ekonomi ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliğinde bulunulmasına ve geliştirilmesine ve bu amaçlara uygun ilgili mercilerden izin almak kaydıyla spor kulüpleri, kültür evleri gibi okulların ve ibadethanelerin açılmasına gayret göstermek.

n) Haksız işgal, istila ve esaret altında bulunan toplumların bağımsızlık ve hürriyet mücadelelerini sürekli ülke ve dünya gündemine getirmek.

o) Konfederasyonu oluşturan federasyonların tüzüklerindeki amaçlarını uygulamak ve uygulatmak.

http://brgk.org.tr/system/ http://brgk.org.tr/themes/ http://brgk.org.tr/builder/ http://brgk.org.tr/page/ http://brgk.org.tr/options/